Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Pierwszym tematem poruszanym przez Gabinet Cieni były zmiany w ustawie o opiece nad uczniami.

Projekt ustawy przewiduje, że profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami będą sprawować pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, zespół podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz dentysta. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej będzie mogła uczestniczyć również higienistka stomatologiczna.

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Zmiany planowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym były pierwszym tematem poruszanym przez Gabinet Cieni.

Wprowadzono przepisy dotyczące zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa po śmierci dziecka oraz regulacje ujednolicające możliwości prowadzenia postępowania o ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, a także ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa.Przyjęte rozwiązanie stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 listopada 2013 r.

Posiedzenie Gabinetu Cieni

We wtorek 26 marca odbyło się posiedzenie Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej.

Podczas posiedzenia poruszono kilka ważnych kwestii. Pierwsza część poświęcona została tematom, które znaczące miejsce zajmują w codziennej pracy posłanki Moniki Wielichowskiej: sytuacji i wyzwaniom społeczeństwa obywatelskiego.

Posiedzenie Gabinetu Cieni

26 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej.

Głównym tematem poruszanym przez Gabinet Cieni były zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Proponowane zmiany dotyczą przedłużających się spraw o alimenty,  niewystarczającej ochrony interesu dziecka w postępowaniu rozwodowym, niedostatecznej skuteczności orzeczeń sądów opiekuńczych oraz orzekania pieczy naprzemiennej w opiece nad dzieckiem. Wedle oceny ekspertów pozycja małoletniego dziecka wymaga wzmocnienia od strony prawnej. Propozycje zmian były konsultowane m.in. z Rzecznikiem Praw Dziecka.

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2019 r. Gabinet Cieni omawiał propozycję zmiany ustawy o Kodeksie postępowania karnego. Zmiany dotyczą uproszczenia postępowania karnego m.in. wprowadzenie formularza do przygotowania orzeczenia wyroku, możliwość rozprawy pod nieobecność jednej ze stron np. z powodu zwolnienia lekarskiego, rezygnację z niepotrzebnych przesłuchań. W projekcie znalazła się także możliwość odczytania zeznań zamiast kolejnego przesłuchania świadków, którzy składali wyjaśnienia w postępowaniu przygotowawczym. Wnioski dowodowe złożone po terminie będą oddalone. Sędziowie nie będą ogłaszać wyroków i postanowień na posiedzeniu, na które nikt się nie stawił.

O opiece zdrowotnej na posiedzeniu Gabinetu Cieni

Wczorajszy Gabinet Cieni dotyczył m.in nadzoru nad rynkiem finansowym oraz opieki zdrowotnej i sytuacji w służbie zdrowia. Posłowie omawiali także bezpieczeństwo rynku żywności.
Prezydent Duda napisał na tt, że "minister rolnictwa to właściwy człowiek na właściwym miejscu”.
Ten”właściwy człowiek” wraz ze swoim poprzednikiem rozłożyli służbę weterynaryjną na łopatki.

Ważna rozmowa o walce z ksenofobią i faszyzmem

W czwartek 7 lutego br. poseł Monika Wielichowska oraz poseł Tomasz Siemoniak spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Obywatele RP i przewodniczącą Rady Miasta Warszawa.

Celem spotkania była rozmowa o walce z ksenofobią i faszyzmem oraz radykalnych organizacjach, które z przyzwoleniem rządzących szerzą mowę nienawiści.

 

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Podczas wczorajszego posiedzenie Gabinetu Cieni rozmawiano o trzech projektach ustaw:
♦️ o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw;

♦️ o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw;

♦️ o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#gabinetcieni #Sejm #projektustawy #proceslegislacyjny