Posiedzenie Gabinetu Cieni

We wtorek 26 marca odbyło się posiedzenie Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej.

Podczas posiedzenia poruszono kilka ważnych kwestii. Pierwsza część poświęcona została tematom, które znaczące miejsce zajmują w codziennej pracy posłanki Moniki Wielichowskiej: sytuacji i wyzwaniom społeczeństwa obywatelskiego.

Po rządach PIS szczególnie ważne będzie wzmocnienie III sektora. A dziś trzeba przyjrzeć się jak dzielone będzie fundusz z Programu Wsparcia Instytucjonalnego. Posłanka czeka na odpowiedzi do złożonych pytań w 60 interpelacjach, które dotyczyły łamania prawa przez poszczególne ministerstwa w tematach współpracy resortów z organizacjami pozarządowymi. Wszystkie przypadki zostały zebrane w repozytorium #OFOP. Odpowiedzi będą ciekawą lekturą.

Gabinet Cieni zajął się także omówieniem projektów zmian w ustawach:
↘️ o Krajowym Zasobie Nieruchomości, który pokazuje, tak jak Gabinet Cieni przewidywał, że nie przynosi żadnego wymiernego efektu na rynku mieszkaniowym. To tylko biurokratyczna machina. Mieszkania Plus nie powstają (te, które są oddawane to przyłącze innego programy realizowanego przez BGK).
Krajowy Zasób Nieruchomości trzeba zdecentralizować, a grunty oddać samorządom.
↘️ o odpadach
↘️o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

 

#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#NGO
#społeczeństwoobywatelskie
#KrajowyZasóbNieruchomości

(0 głosów)