W sprawie wykreślenia edukacji antydyskryminacyjnej z rozporządzenia o zadaniach szkoły

Edukacja antydyskryminacyjna to świadome działanie podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności.

Zapis o edukacji antydyskryminacyjnej wprowadzony w 2015 roku przez minister Joannę Kluzik-Rostkowską o walce z uprzedzeniami ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie oraz wyznanie, był elementem tzw. wymagań wobec szkół i placówek.
Usunięcie zapisu o edukacji antydyskryminacyjnej w ogłoszonym przez MEN  projekcie nowelizacji rozporządzenia  w sprawie wymagań wobec szkół i placówek wzbudza kontrowersje. 
Obecnie przejawów dyskryminacji jest coraz więcej. Powodem do dyskryminacji staje się bieda, wygląd zewnętrzny, pochodzenie narodowe, kolor skóry, niepełnosprawność, wyznanie. W projekcie nowelizacji rozporządzenia najważniejsze jest kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, poczucie tożsamości i świadomości narodowej i kulturowej.
Celem edukacji równościowej zwanej także edukacją antydyskryminacyjną jest przekazanie wiedzy na temat dyskryminacji oraz jej zapobiegania. Dzieci i młodzież, która nie będzie miała wiedzy na temat  przejawów dyskryminacji tylko poprawnej postawy obywatelskiej, nie będzie wiedzieć jak zareagować i przeciwstawić się dyskryminacji i przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, a także przemocy seksualnej i cyberprzemocy.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik ds. Równego Traktowania w Gabinecie Cieni zwróciła się w tej sprawie do pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. W swoim piśmie posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Jakie jest zdanie Pełnomocnika na temat edukacji antydyskryminacyjnej?
2. Jakie jest stanowisko jako Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania  w odniesieniu do wykreślenia edukacji antydyskryminacyjnej?
3. Czy uważa, że projekt nowelizacji rozporządzenia  w sprawie wymagań wobec szkół i placówek będzie dla uczniów odpowiednim rozwiązaniem?
4. Jaka jest opinia Pełnomocnika w sprawie wykreślenia edukacji antydyskryminacyjnej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej?

W odpowiedzi na interpelację pan Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania poinformował, że do jego zadań należy realizowanie polityki Rządu w zakresie zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną.
Pan Lipiński poinformował, że szkoły i placówki na mocy przepisu art. 21a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświat, są zobowiązane do podejmowania niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
Pełnomocnik zaznaczył, że kształtowanie postawy otwartości, w tym przeciwstawiania się zjawiskom braku tolerancji (dyskryminacji), uwzględnione jest również w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w tym w szczególności dotyczącej przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Ponadto, nowa podstawa programowa stanowi o konieczności kształtowania postaw obywatelskich, w tym postaw tolerancji, a zmiany w systemie oświaty są ukierunkowane m.in. na wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły poprzez szersze ujęcie w podstawie programowej zadań wychowawczo- profilaktycznych.

W załączeniu udostępniamy pełną odpowiedź.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)