Odpowiedź w sprawie braku realnego wsparcia dla ofiar przestępstw seksualnych

W nawiązaniu do artykułu:
http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/703-w-sprawie-braku-realnego-systemu-wsparcia-dla-ofiar-przestepstw-seksualnych
w którym została opisana interpelacja Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej w sprawie braku realnego wsparcia dla ofiar przestępstw seksualnych, otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości.

W odpowiedzi na interpelację poselską pan Michał Woś – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwość poinformował, że Ministerstwo Sprawiedliwości wykonując postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. nr. 2012/29/UE, podejmuje działania poprzez Fundusz Sprawiedliwości.
 
Pan Woś zaznaczył, że środki Funduszu są przeznaczane na :
- pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielaną przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje;
- realizację przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków;
- finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
- edukację z zakresu przeciwdziałania przemocy i przestępczości;
- pomoc psychologiczną świadkom i osobom im najbliższym.
 
Ponadto, w 2017 r. przeprowadzono XII i XIII edycję konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań w zakresie pomocy pokrzywdzonym finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych wyłoniono 31 profesjonalnych podmiotów świadczących pomoc pokrzywdzonym.
Pan Woś zaznaczył, że Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uzyskała dofinansowanie na realizację programu pomocy pokrzywdzonym finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości na terenie województwa mazowieckiego w ramach XII konkursu ofert na rok 2017 r.
 
Podsekretarz  poinformował, że Ministerstwo Sprawiedliwości stanowczo zaprzecza aby organizacje pozarządowe były pozbawione możliwości sprawnego niesienia pomocy.  Ponadto zauważył, że wydatkowanie środków publicznych, powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób oszczędny i celowy, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
 
W załączeniu udostępniamy pełną odpowiedź.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)