W sprawie śledztwa wobec organizacji pozarządowych

W dniu 4 października policja na wniosek Ministra Sprawiedliwości wkroczyła do siedzib Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze i Centrum Praw Kobiet w Warszawie oraz jego oddziałów w Łodzi i Gdańsku. Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa złożyli przedstawiciele ministerstwa.

Policja zabezpieczyła sprzęt komputerowy , dokumentację i nośniki pamięci. Z informacji prasowych wynika, że organizacji nie postawiono żadnego zarzutu, a oskarżenie będzie się tworzyło w miarę przeglądania dokumentów.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska razem z grupą posłów zwrócili się w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości. Poprosili o odpowiedź na pytanie: Na podstawie jakiego zarzutu przeprowadzono rewizję i skonfiskowano dokumentację należącą do organizacji pozarządowych walczących z przemocą wobec kobiet?

W odpowiedzi na interpelację poselską pan Michał Woś – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował, że organem prowadzącym postępowanie karne jest Prokuratura Regionalna w Poznaniu. 

Ponadto pan Woś zaznaczył, że postanowienie wydane przez prokuraturę, w oparciu o przepisy kodeksu karnego, na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji dotyczyło żądania wydania rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Podsekretarz poinformował, że celem powyższych czynności była konieczność konfrontacji materiału dowodowego zabezpieczonego w Ministerstwie Sprawiedliwości z dokumentami posiadanymi przez jednostki realizujące zadania finansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Podsekretarz dodał, że z posiadanych informacji wynika, że przedmiotowe postępowanie toczy się w sprawie, a nie w formie ad personam i w jego toku nie wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów. 

W odpowiedzi udostępniamy odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)