W sprawie uniemożliwiania uchodźcom składania wniosków o azyl

20 lipca br. trójka Syryjczyków po raz trzeci zwróciła się o  przyznanie im ochrony międzynarodowej w Polsce. Niestety była to trzecia nieudana próba, bowiem i tym razem strażnicy graniczni uniemożliwili im wjazd do Polski.

Syryjczycy nie zostali dopuszczeni do procedury złożenia wniosku o ochronę międzynarodową i zostali odesłani na Białoruś, wbrew decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o wydaniu tzw. zarządzenia tymczasowego. Trybunał zakazał odsyłania Syryjczyków na Białoruś, ponieważ grozi im deportacja do Syrii lub Czeczeni.

Mimo, że zarządzenie Trybunału zostało wysłane Urzędowi ds. Cudzoziemców, to wbrew tej decyzji, strażnicy graniczni nie dopuścili Syryjczyków do procedury złożenia wniosku o ochronę międzynarodową i odesłali uchodźców na Białoruś, gdzie nie istnieje sprawny system azylowy. Wyrzuceni z Polski uchodźcy mogą zostać odesłani do kraju swojego pochodzenia, gdzie grozi im niebezpieczeństwo tortur lub innego nieludzkiego traktowania.

Rząd polski łamie polskie i międzynarodowe prawo. Na granicy polsko-białoruskiej w Terespolu sytuacja taka trwa od 2016 roku. Przy wsparciu MSWiA straż graniczna uniemożliwia uchodźcom, uciekającym przed prześladowaniami, wstęp do Polski i składania wniosków o azyl.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska wystosowała w tej sprawie interpelację poselską do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W swoim piśmie posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Dlaczego wbrew decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, strażnicy graniczni uniemożliwiają Syryjczykom wjazd do Polski?
2. Dlaczego polski rząd łamie polskie i międzynarodowe prawo?
3. Na jakiej podstawie uniemożliwia się uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej składania wniosków o azyl?
4. Dlaczego polski rząd nie stosuje się do decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?
5. Dlaczego polski rząd pozwala na odsyłanie cudzoziemców na Białoruś, gdzie narażone jest ich życie i zdrowie?
6. Dlaczego MSWiA uniemożliwia wstępu do Polski osobom uciekającym przed prześladowaniami, wbrew Konwencji Genewskiej z 1951 r., którą Polska ratyfikowała, zgodnie z którą każdy kraj ma obowiązek wpuścić do kraju wszystkich, ubiegających się o ochronę międzynarodową?

W odpowiedzi na interpelację poselską pani Renata Szczęch – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowała, że jednym z ustawowych zadań Straży Granicznej jest zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji m.in. poprzez odmowę dostępu do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które nie spełniają warunków wjazdu i pobytu na tym terytorium.

Pani Szczęch wyjaśniła, że kontrola graniczna jest procesem następujących po sobie, złożonych czynności, które nie ograniczają się w swoim zakresie wyłącznie do weryfikacji dokumentu podróży i wizy, co ma miejsce na tzw. pierwszej linii kontroli granicznej. Czynności te obejmują również szczegółową i zindywidualizowaną ocenę spełniania warunków wjazdu na tzw. drugiej linii kontroli granicznej, gdzie kluczową rolę odgrywają wyjaśnienia złożone samodzielnie przez cudzoziemca w bezpośredniej zindywidualizowanej rozmowie z funkcjonariuszem Straży Granicznej.

Podsekretarz poinformowała, że każdy cudzoziemiec stawiający się do kontroli granicznej jest zobowiązany do udzielenia szczegółowych wyjaśnień na okoliczność, zarówno celu wjazdu, jak i powodów wyjazdów z kraju pochodzenia. Ponadto poinformowała, że funkcjonariusze SG są zobligowani do szczegółowej weryfikacji wszelkich symptomów mogących wskazywać, że cudzoziemiec poddany kontroli granicznej jest osobą poszukującą ochrony międzynarodowej. W przypadku gdy cudzoziemiec jako powód wyjazdu podaje przesłanki ekonomiczne (np. brak pracy w kraju pochodzenia, zamiar podjęcia studiów w Polsce), wskazujące zasadniczo chęć poprawy warunków bytowych, nie zaś na poszukiwanie ochrony, wydawana jest decyzja o odmowie wjazdu.

Pani Szczęch odnosząc się do sytuacji obywateli Syrii poinformowała, że nie spełniali oni warunków wjazdu po Polski i pobytu ma terytorium RP gdyż wspominani cudzoziemcy wskazywali wyłącznie przesłanki ekonomiczno – zawodowe swojej migracji. Podsekretarz stwierdziła, że nie było podstawy aby uznać, że wydanie decyzji o odmowie wjazdu spowoduje narażenie na ryzyko ich złego traktowania czy narażenia życia lub zdrowia.

W załączeniu udostępniamy odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)