W sprawie realnej pomocy ofiarom przemocy domowej zapowiedzianej podczas exposé Premiera Morawieckiego

„Kolejne pole naszych działań, to zero tolerancji dla przemocy i równość szans dla kobiet. Państwo jest naprawdę silne, jeśli jest w stanie ochronić swoich słabszych. Dlatego stanowczo mówię: nie ma zgody polskiego rządu na przemoc, ani jakiegokolwiek przyzwolenia na przemoc.(…) Widziałem z bliska tę krzywdę, która dzieje się dzieciom, często także ich mamom. Widziałem cierpienie maltretowanych dzieci i nie można ich zostawić samym sobie, nie można chować głowy w piasek. Oczywiście, zabieranie dzieci z powodu biedy to jest zbrodnia, ale pozostawianie dzieci na pastwę przemocy też jest zbrodnią. Kropka. Nie może być tak, że maltretowana kobieta będzie wraz z dziećmi uciekała z własnego domu. Poprawimy mechanizmy zapewniające ochronę ofiarom przemocy w domu i w miejscu pracy. W wymiarze sprawiedliwości musi nastąpić głęboka zmiana; nie może być tak, że ofiara spotyka swojego oprawcę przez kilka lat na sali sądowej z powodu opieszałości sądu. To jest walka z patologią społeczną. Ta patologia nie ma nic wspólnego z naszą tradycją. To właśnie szacunek dla kobiet jest głęboko zakorzeniony w naszej polskiej tradycji i w kulturze.”

Są to słowa Pana Premiera wypowiedziane podczas exposé. Każdego roku w Polsce w wyniku znęcania się, umiera od 400 do 500 kobiet. To kobiety zamordowane przez swoich oprawców,  ofiary pobicia ze skutkiem śmiertelnym, kobiety popełniające samobójstwa i ofiary  zabójstw, których sprawcy dokonują potem zamachu na własne życie. To kobiety pokrzywdzone, pozostawione samym sobie, kobiety, którym państwo nie udzieliło odpowiedniej pomocy.

Sytuacja jest dramatyczna. Najczęściej kobiety zmuszone są do mieszkania ze swoim oprawcą, lub w obawie o życie swoje i swoich dzieci – do ucieczki z domu.

W Polsce brakuje regulacji prawnych dotyczących przemocy, funkcjonariuszom policji brakuje uprawnień do wydania nakazu opuszczenia domu i zakazu zbliżania się do ofiary. Brak wsparcia ze strony państwa dla ofiar przemocy domowej to bagatelizowanie ich prawa do bezpiecznego życia.

Pan Prezydent wypowiadając się przeciwko Konwencji antyprzemocowej stwierdził, że w Polsce regulacja prawne dotyczące przemocy są dobre, funkcjonują i są egzekwowane. Niestety, przeczy temu fakt, że pokrzywdzone kobiety wraz z dziećmi muszą mieszkać w schroniskach, lub u rodziny i znajomych, podczas gdy sprawca przemocy pozostaje bezkarny w ich wspólnym mieszkaniu.          

Aby zapewnić ofiarom przemocy bezpieczeństwo, konieczne jest wprowadzenie przepisów pozwalających na natychmiastowe odizolowanie sprawcy od ofiary w toku postępowania karnego i cywilnego oraz pociąganie do odpowiedzialności tych, którzy łamią wydane nakazy.

Jest to najwyższy czas, aby słowa wypowiedziane podczas exposé zostały zamienione w czyny i ofiary przemocy domowej otrzymały realną pomoc.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w Gabinecie Cieni zwróciła się w tej sprawie do Premiera RP. W swojej interpelacji posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Czy Pan Premier wprowadzi do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapis, dający uprawnienia policji do wydania natychmiastowego nakazu opuszczenia domu, zakazu kontaktowania się i zbliżania do osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy na okres co najmniej 14 dni?
2. Czy Pan Premier podejmie działania w celu rozszerzenia przepisu w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dotyczącego cywilnego nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym o zakaz kontaktów i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej oraz obowiązek wydania orzeczenia w terminie najpóźniej do 48 godzin?
3. Czy Pan Premier zajmie się wprowadzeniem sankcji za naruszenie nakazu opuszczenia domu oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną?

W odpowiedzi na interpelację poselską pani Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowała, że obowiązujące w zakresie przeciwdziałania przemocy rozwiązania prawne określają między innymi tryb i zasady postępowania w przypadkach konieczności odizolowania sprawcy od osoby doznającej przemocy.

Pani Bojanowska dodała, że zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym wobec osób stosujących przemoc można zastosować środki zapobiegawcze i środki karne. Środkami karnymi wymienionymi w kodeksie karnym są zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, a także nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nawiązką.

Podsekretarz Stanu poinformowała, że przepisy w obszarze przeciwdziałania przemocy wymagają zmian zapewniających poprawę skuteczności działań w tym zakresie. Ponadto Podsekretarz poinformowała, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło inicjatywę legislacyjną, celem której jest wprowadzenie korekt i uzupełnień do regulacji prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W załączeniu udostępniamy odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)