W sprawie poprawy sytuacji kobiet będących ofiarami przemocy domowej

Przemoc wobec kobiet to jeden z podstawowych mechanizmów, które prowadzą do dyskryminacji kobiet. 25 listopada 2017r. rozpoczęła się kampania „16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet”. To czas, kiedy w sposób szczególny i głośny mówi się o prawach kobiet. O tym jak skutecznie chronić kobiety przed przemocą. Jak kobietom zapewnić kompleksową pomoc.

W Polsce przemocy doświadcza 19% kobiet. To prawie 4000 miliony. To dane niepełne, nie każda kobieta, która doświadcza przemocy zgłasza się po pomoc. Kobiety doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, przemocy w rodzinie.
 
Prawa kobiet są prawami człowieka. Przemoc wobec kobiet jako forma łamania praw człowieka to bardzo szerokie zjawisko, które ma różnorodne przejawy. Dlatego przemoc domowa nigdy nie może być rozpatrywana w kategorii „prywatnej sprawy rodziny”.
 
Obowiązki państwa w tym zakresie szczegółowo określa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Niestety, mimo tego, że obowiązujące ustawodawstwo przewiduje szereg środków umożliwiających izolację sprawcy przemocy domowej od ofiary, to wciąż brakuje mechanizmów zapewniających natychmiastową ochronę ofiarom.
 
Aby zapewnić ofiarom przemocy bezpieczeństwo, konieczne jest wprowadzenie przepisów pozwalających na natychmiastowe odizolowanie sprawcy od ofiary w toku postępowania karnego i cywilnego oraz pociąganie do odpowiedzialności tych, którzy łamią wydane nakazy.
 
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska wystosowała w tej sprawie interpelację poselską do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. W swoim piśmie posłanka poprosiła Pełnomocnika o odpowiedź na pytania:
1. Czy Pan Pełnomocnik podejmie działania, których celem będzie wprowadzenie do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapis, dający uprawnienia Policji do wydania natychmiastowego nakazu opuszczenia domu, zakazu kontaktowania się i zbliżania do osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy na okres co najmniej 14 dni?
2. Czy Pan Pełnomocnik podejmie działania w celu rozszerzenia przepisu w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dotyczącego cywilnego nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym o zakaz kontaktów i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej oraz obowiązek wydania orzeczenia w terminie najpóźniej do 48 godzin?
3. Czy Pan Pełnomocnik podejmie działania, mające na celu wprowadzenie sankcji za naruszenie nakazu opuszczenia domu oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną?
4. Czy Pan Pełnomocnik podejmie działania, których celem będzie wprowadzenie zapisów obligujących sądy do kierowania sprawców przemocy do obowiązkowego uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych ?
 
W odpowiedzi na interpelację Pan Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania poinformował, że resortem odpowiedzialnym za wszystkie regulacje prawne dotyczące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto Pan Lipiński wskazał, że są także inne podmioty mające realizować zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Pełnomocnik poinformował, że tymi podmiotami są m.in.: gminne jednostki samorządu terytorialnego, powiatowe jednostki samorządu terytorialnego, regionalne jednostki samorządu terytorialnego, wojewodowie, Prokurator Generalny.
 
Pan Lipiński zaznaczył, że przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie są na tyle uniwersalne, aby odpowiadały wszystkim kategoriom ofiar: kobietom, mężczyznom, dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym.
 
Pełnomocnik poinformował, że operacjonalizacją przepisów ustawy jest Krajowy Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, uchwalony przez Radę Ministrów 29 kwietnia 2014r, którego zadaniem jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemoc w rodzinie jak i przeciwdziałaniu temu zjawisku.
 
Pan Lipiński dodał, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło inicjatywę legislacyjną, celem której jest wprowadzenie korekt i uzupełnień do regulacji prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
W załączeniu udostępniamy pełną treść interpelacji poselskiej oraz odpowiedzi Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)