W sprawie przyznania środków na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości

Organizacje pozarządowe w Polsce co roku realizują tysiące inicjatyw na rzecz osób potrzebujących, oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego o wartości równości, zrozumienia i tolerancji.

Relacje administracji publicznej i organizacji opisuje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w której zapisano zasady, na których ta współpraca powinna się opierać. Są to zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Poważne zastrzeżenia budzi przestrzeganie tych zasad przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie organizacji I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Dotyczy to szczególnie zasady konkurencji i jawności.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik ds. Równego Traktowania w Gabinecie Cieni zwróciła się w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości. W wystosowanej interpelacji posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Dlaczego Ministerstwo o konkursie informowało tylko na stronach Biuletynu Informacji Publicznej?
2. Czy Ministerstwo wysłało informację o konkursie do wybranych organizacji pozarządowych, w tym zwłaszcza do tych, które ostatecznie otrzymały dofinansowanie? W jaki sposób wybrano organizacje, które dowiedziały się o możliwości otrzymania środków?
3.  W konkursie przyznano środki na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości organizacjom, które nie mają w swoich celach statutowych działalności z tego zakresu, co oznacza, że nie zgodnie z prawem oraz swoich członków (stowarzyszenia) lub fundatora/ów (fundacje) nie mogą zrealizować zleconych zadań. Dlaczego zdecydowano się na powierzenie im zadań pomimo tej przeszkody prawnej?
4. W jaki sposób Ministerstwo ma zamiar informować o kolejnych konkursach ofert? Czy będą one także umieszczane jedynie w serwisie BIP?

W odpowiedzi na interpelację poselską pan Michał Woś – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował, że w dniu 13 października 2017 r. Minister Sprawiedliwości  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości, ogłosił I otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Pan Woś zaznaczył, że ogłoszenie wskazywało sposób, termin składania ofert oraz termin i szczegółowe warunki realizacji zadań podlegających dotacji ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Ponadto pan Woś dodał, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie wysyłało zaproszeń do wzięcia udziału w konkursie ofert wybranym organizacjom.

Podsekretarz poinformował, że na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Fundusz Sprawiedliwości widnieją informacje dotyczące przeprowadzenia II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2018.

W załączeniu udostępniamy odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości.

#gabinetcieni
#MonikaWielichowska
#Wielichowska

Pobierz załącznik:

(0 głosów)