W sprawie wypowiedzi na temat konieczności kontrolowania fundacji przez służby specjalne

2 sierpnia 2017 roku w programie „Rozmowy Niedokończone” w Telewizji Trwam Minister Obrony Narodowej przedstawił tezę dotyczącą potrzeby zwiększenia kontroli służb specjalnych nad fundacjami.

Teza taka podważa intencje rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec społeczeństwa obywatelskiego oraz stoi w sprzeczności z zasadami współpracy jednostek administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

24 sierpnia 2017 roku Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska zwróciła się w tej sprawie do Ministra Obrony Narodowej. W wystosowanej interpelacji posłanka zadała następujące pytania:
1. Czy zaprezentowana przez Pana Ministra wypowiedź jest stanowiskiem rządu w sprawie zwiększenia kontroli nad fundacjami?
2. Jakie dane i analizy wskazują na potrzebę wprowadzenia kontroli służb nad fundacjami?
3. Czy inne organizacje pozarządowe, jeżeli tak to które, powinny według Pana zostać objęte kontrolą służ specjalnych?
4. Które z obecnie obowiązujących przepisów uznaje Pan Minister za niewystarczające w kwestiach dotyczących kontroli działań społecznych?

5 marca br. otrzymaliśmy odpowiedź na interpelację poselską, w której pan Wojciech Skurkiewicz – Sekretarz Stanu w MON poinformował, że obowiązujące przepisy prawa nie dają narzędzi sprawowania skutecznego nadzoru nad fundacjami i wymagają wprowadzenia nowych rozwiązań.

Sekretarz stanu dodał, że w opinii Ministerstwa Obrony Narodowej zasadne byłoby wprowadzenie następujących uprawnień w celu sprawowania realnego nadzoru:
- umożliwienie przeprowadzenia kontroli w fundacji, bez względu na fakt składania lub nieskładania sprawozdań;
- uniemożliwienie fundacjom, które nie wywiązują się z obowiązku składania sprawozdań, ubiegania się o dotacje na realizację publicznych zadań zleconych, jako organizacjom nierzetelnym;
- wprowadzenie osobistej odpowiedzialności członków zarządów od niewywiązania się z ustawowego obowiązku sprawozdawczego;
- uaktualnienie przepisów dotyczących możliwości likwidacji fundacji, rozszerzenie katalogu sytuacji, w których Fundacja powinna zostać zlikwidowana;
- wprowadzenie konkretnych sankcji za niewywiązywanie się z obowiązku składania sprawozdań oraz podawanie nieprawdziwych danych do KRS lub nieuaktualnianie danych do KRS;
- skrócenie terminu składania sprawozdań za poprzedni rok kalendarzowy, np. do trzech miesięcy, od zakończenia roku sprawozdawczego.

(0 głosów)