W sprawie programu współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi

Współpraca pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi jest niezwykle ważna i owocna dla obu stron tej relacji, a ostatecznie dla obywateli Polski. Jednym z narzędzi do określenia zasad tej współpracy są zapisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie programy współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi.

W związku z wydaniem przez Premiera zarządzenia „ W sprawie zniesienia Zespołu do spraw Programów Współpracy Organów Administracji Rządowej z Organizacjami Pozarządowymi” Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska wystosowała interpelację poselską, w której poprosiła pana Premiera o odpowiedź pytania:
1. Jak przebiegała praca Zespołu? Ile razy się spotkał i kto uczestniczył w spotkaniach?
2. Jakie są efekty pracy Zespołu?
3. Ile ministerstw w roku 2016 i 2017 opracowało, skonsultowało i przyjęło Programy Współpracy z organizacjami pozarządowym? Dlaczego nie wszystkie ministerstwa przyjęły Programy Współpracy?
4. Jak określono w uzasadnieniu dokumenty zadania zespołu przejmie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Kto odpowiadać będzie za realizację celów, które do tej pory przypisane były Zespołowi w NIW? Jakie są oczekiwane rezultaty pracy? Czy NIW prowadził będzie kontrolę przyjmowania i wdrażania Programów Współpracy w ministerstwach?

W odpowiedzi na interpelację poselską pan Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego poinformował, że Zespół do spraw programów współpracy organów administracji rządowej z organizacji pozarządowymi odbył jedno posiedzenie plenarne w dniu 21 lutego 2017r. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele każdego Ministerstwa, wraz z Pełnomocnikiem Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i pracownikami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podczas posiedzenia ww. Zespołu, został określony szczegółowy tryb pracy oraz zadania wynikające z zarządzenia PRM w następujących kwestiach:
- Poprawa jakości współpracy ministrów i wojewodów w zakresie opracowywania rocznych lub wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- Upowszechnianie dobrych praktyk, merytoryczne wsparcie i monitorowanie właściwego i terminowego wywiązywania się z obowiązku tworzenia programów współpracy i odpowiedniej sprawozdawczości z ich realizacji;
- Współdziałanie z Pełnomocnikiem Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego przy realizacji zadań z zakresu koordynowania i monitorowania współpracy organów administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych i innych instytucji obywatelskich.

Ponadto, Pan Pełnomocnik poinformował, że liczba ministerstw, które opracowały, skonsultowały i przyjęły Program Współpracy Administracji Rządowej z Organizacjami Pozarządowymi, w roku 2016 wyniosła 6, a w 2017 r. – 8.

Pan Lipiński dodał, że w związku z powołaniem Komitetu do spraw Pożytku Publicznego dalsze funkcjonowanie Zespołu było bezcelowe, gdyż jego zadania zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przepisane Komitetowi do spraw Pożytku Publicznego.

W załączeniu udostępniamy odpowiedź pana Adama Lipińskiego.

#MonikaWielichowska
#Wielichowska

Pobierz załącznik:

Ostatnio zmieniany środa, 26 wrzesień 2018 12:46
(0 głosów)