Interpelacja w sprawie wypowiedzi wojewody lubelskiego dotyczącej Marszu Równości w Lublinie

Wojewoda lubelski przed Marszem Równości w Lublinie prezentował publicznie twierdzenia, które są sprzeczne z konstytucyjnym zakazem dyskryminacji i postanowieniami ustawy o równym traktowaniu.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek opisuje marsze równości jako „obrzydliwe” promujące postawy antyrodzinne i sprzeczne z Konstytucją, a ich uczestników jako osoby, które „obnoszą się ze swoją seksualnością". Pan Czarnek nazywa rodziny tworzone przez osoby tej samej płci - „zboczeniami”, „dewiacjami” i „wynaturzeniami” . Zachowanie wojewody, pełniącego wysoką rolę publiczną jest niedopuszczalne i wskazuje na postawy homofobiczne.
 
Wypowiedź wojewody stanowi przejaw mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną wobec uczestników tego wydarzenia. Rzecznik Praw Obywatelskich kilkakrotnie podkreślał, że rolą przedstawicieli władzy publicznej jest zapewnienie warunków do pełnej realizacji prawa do swobodnego wyrażania opinii przez obywateli, o ile wypowiedzi te pozostają w granicach wolności słowa, a w szczególności nie naruszają norm prawa karnego. Według RPO „Niedopuszczalne jest nierówne traktowanie w zakresie dostępu do organizacji pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich przez odmowę organizacji marszu równości z powodu idei stojących za jego organizacją – równości i tolerancji dla wszystkich ludzi”.
 
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska zwróciła się w tej sprawie do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. W wystosowanej interpelacji, posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Jak Pełnomocnik odniesie się do faktu, że osoba pełniąca wysoką rolę publiczną nazywa rodziny tworzone przez osoby tej samej płci - „zboczeniami”, „dewiacjami” i „wynaturzeniami” ?
2. Jakie czynności podjął Pełnomocnik w sprawie homofobicznej wypowiedzi Wojewody lubelskiego?
3. Jak Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania zamierza rozpocząć walkę z coraz większym nasileniem przejawów mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną?
 
W odpowiedzi na interpelację, pan Adam Lipiński Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania poinformował, że o ustosunkowanie się do sprawy wypowiedzi wojewody lubelskiego w odniesieniu do osób i środowisk LGBTI poprosił Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który sprawuje nadzór nad działalnością wojewody.
Pełnomocnik dodał, że osoby LGBT korzystają z ochrony prawnej przed przestępstwami motywowanymi nienawiścią zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 
#MonikaWielichowska
#Wielichowska
(0 głosów)