Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłodzku

18 września br. odbyła się Powiatowa Rada Rynku Pracy w Kłodzku, której przewodniczy poseł Monika Wielichowska.

Podczas posiedzenia rozpatrzono i pozytywnie zaopiniowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich dotyczący nowego kierunku kształcenia „Technik weterynarii”.

Powiatowa Rada Rynku Pracy rozpatrzyła i również pozytywnie zaopiniowała wniosek Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku o wyrażenie opinii dotyczącej uruchomienia studiów magisterskich na kierunku „fizjoterapia”.

Podczas posiedzenia przedstawiona została informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy.

Stopa bezrobocia w Polsce na koniec czerwca 2017 r. wynosiła 7,1% i zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,3 p. proc. W województwie dolnośląskim stopa bezrobocia w końcu czerwca 2017 r. wynosiła 6,3% i zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca 0,3 p. proc., natomiast względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego była niższa o 1,5 p. proc. Stopa bezrobocia w powiecie kłodzkim na koniec czerwca 2017 r. wynosiła 13,6%, co oznacza, że w porównaniu z poprzednim miesiącem zmniejszyła się o 0,5 p. proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku stopa bezrobocia wynosiła 18,0%, tj. była wyższa o 4,4 p. proc. w stosunku do czerwca br.

Na koniec lipca 2017 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie kłodzkim wynosiła 6 649 osób i w porównaniu do stanu z końca czerwca 2017 r. zmniejszyła się o 20 osób. W lipcu 2017 r. w 12 gminach powiatu kłodzkiego odnotowano spadek liczby bezrobotnych, z czego największym spadkiem charakteryzowały się gminy: Nowa Ruda, Kłodzko i Kudowa Zdrój.

W lipcu 2017 r. przyjęto łącznie 416 wolnych miejsc pracy. Pośrednicy pracy nawiązali 164 kontakty z pracodawcami, w ramach których pozyskali 176 wolnych miejsc pracy.

Podczas posiedzenia rozpatrywano propozycję III etapu Pilotażowego Programu ograniczenia bezrobocia poprzez zwiększenie mobilności osób bezrobotnych w powiecie kłodzkim. Brak środków finansowych dla osób bezrobotnych najczęściej przesądza o braku motywacji i biernej postawie. W ramach wsparcia mobilności dla tej grupy mieszkańców powiatu kłodzkiego zakłada się umożliwienie im bezpłatnego dojazdu i dostęp do usług wspierających zatrudnienie, które mają zachęcić bezrobotnego do dalszego działania, poszukiwania pracy, podnoszenia kwalifikacji, a w konsekwencji znalezienia zatrudnienia.

Mobilność zawodowa to umiejętność dostosowania się pracownika do wymogów rynku pracy poprzez gotowość do zmiany pracy, wyuczonego lub dotychczas wykonywanego zawodu, doskonalenie i poszerzanie swoich kwalifikacji zawodowych, dostosowywanie się do ustawowych wymogów pracodawcy. Mobilność na rynku wymuszają sytuacje zewnętrzne, takie jak m.in. bezrobocie, rozwój nowych technologii, prawa gospodarki wolnorynkowej.

Założeniem Pilotażowego Programu jest podwyższenie standardów obsługi klienta i zapewnienie stosowania działań w jednym miejscu dla osób bezrobotnych dojeżdżających z odległych miejscowości powiatu, co w konsekwencji przyczyni się do podwyższenia profesjonalizmu świadczonych usług i skuteczności działania.

Ostatnio zmieniany środa, 20 wrzesień 2017 10:26
(0 głosów)