78. Posiedzenie Sejmu RP

W środę 13 marca br. odbędzie się 78. Posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in.

→ rządowym projektem ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Finansów Publicznych);
→ rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych);
→ rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych);
→ rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (Sprawozdanie Komisji Infrastruktury);
→ rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy – Prawo upadłościowe oraz ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka);
→ komisyjnym projektem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych).
 
Odbędzie się pierwsze czytanie:
- rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw;
 - rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa;
- rządowego projektu ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej;
- senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego;
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
 
Komisja Infrastruktury
 
We wtorek i środę 12-13 marca br. posłanka Monika Wielichowska weźmie udział w pracach komisji, podczas których posłowie zajmą się m.in.
 - informacją na temat Raportu o uwarunkowaniach, skutkach i kosztach chaosu przestrzennego w Polsce;
- informacją Ministra Infrastruktury na temat zarządzania tzw. drugorzędną infrastrukturą kolejową;
- rozpatrzeniem senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych;
- informacją na temat funkcjonowania Poczty Polskiej S.A. na zliberalizowanym rynku pocztowym;
- rozpatrzeniem projektu dezyderatu w sprawie obowiązku stosowania zasady projektowania uniwersalnego;
- rozpatrzeniem projektu dezyderatu dotyczącego rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
 
Komisja Finansów Publicznych
 
We wtorek i środę 12-13 marca br. posłanka Monika Wielichowska weźmie udział w pracach Komisji Finansów Publicznych podczas których posłowie zajmą się m.in.
- rozpatrzeniem odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 2 w sprawie nadużyć i nieprawidłowości zidentyfikowanych w toku postępowania w sprawie GetBack S.A.;
- informacją na temat rzeczywistej sytuacji finansowej sektora SKOK, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu naprawczego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka;
- informacją Komisji Nadzoru Finansowego na temat uwarunkowań i konsekwencji decyzji w sprawie sprzedaży wierzytelności SKOK Wołomin oraz informacja Prokuratury Krajowej o toczących się postępowaniach;
- zaopiniowaniem wniosku Ministra Finansów w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Reprywatyzacji na 2019 r.;
- rozpatrzeniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw;
- rozpatrzeniem poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.
(0 głosów)