48. Posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W środę 27 września br. rozpocznie się 48. Posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in. rządowym i komisyjnym projektem ustaw o zmianie ustawy – Prawo prasowe;  rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Odbędzie się pierwsze czytanie:
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw;
- rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej;
- rządowego projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych;
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa;
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne;
- poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji.

(0 głosów)