50. Posiedzenie Sejmu RP

W środę 25 października br. rozpocznie się 50. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej.

Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;  rządowym projektem ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności; rządowym projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej; rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r.; komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych; rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.; poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; rządowym projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 
Odbędzie się pierwsze czytanie:
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
- rządowego projektu ustawy o rynku mocy;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw;
- komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.
 
Komisja Finansów Publicznych
 
W środę 25 października br. poseł Monika Wielichowska weźmie udział w posiedzeniu Komisji. Podczas posiedzenia posłowie rozpatrzą:
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa;
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych;
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 
Komisja Infrastruktury
25 października br. poseł Monika Wielichowska weźmie udział w posiedzeniu Komisji Infrastruktury. Podczas posiedzenia posłowie rozpatrzą rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
(0 głosów)