51. Posiedzenie Sejmu RP

W środę 8 listopada br. rozpocznie się 51. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej.

Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;  poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; komisyjnym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego; poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;  rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 
Odbędzie się pierwsze czytanie:
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;
- senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks wykroczeń;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
(0 głosów)