57. Posiedzenie Sejmu RP

W czwartek 25 stycznia br. rozpocznie się 57. Posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas posiedzenia Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. (Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych); poselskim projektem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawionym przez Prezydium Sejmu projektem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych); komisyjnym projektem uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny); rządowym projektem ustawy – Prawo przedsiębiorców (Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej); rządowym projektem ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej); rządowym projektem ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, rządowym projektem ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej).
 
Odbędzie się pierwsze czytanie:
- rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw;
 
Komisja Finansów Publicznych
W czwartek 25 stycznia br. poseł Monika Wielichowska weźmie udział w posiedzeniu Komisji. Podczas posiedzenia posłowie rozpatrzą rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.
Ostatnio zmieniany czwartek, 25 styczeń 2018 10:10
(0 głosów)