60. Posiedzenie Sejmu RP

We wtorek 20 marca br. rozpoczęło się 60. Posiedzenie Sejmu RP.
Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in. poselskim projektem uchwały w sprawie potępienia nazizmu, faszyzmu i komunizmu (Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu); wnioskiem powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz (Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych); wnioskiem oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika z dnia 12 września 2017 r. uzupełnionego w dniu 20 października 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru (Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym (Sprawozdanie Komisji Infrastruktury); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury)

Odbędzie się pierwsze czytanie:
- rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji;
- rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy – Kodeks karny wykonawczy;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Komisja Finansów Publicznych 
20 marca br. posłanka Monika Wielichowska weźmie udział w pracach komisji, podczas których posłowie zajmą się rozpatrzeniem sprawozdania Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz rozpatrzeniem sprawozdania Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych.
Posiedzenie komisji zaplanowano również na środę 21 marca br. Podczas prac komisji posłowie zajmą się zaopiniowaniem wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz zaopiniowaniem wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2018.

Komisja Infrastruktury 
We wtorek posłanka uczestniczyć będzie także w posiedzeniu komisji infrastruktury, podczas którego odbędzie się rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz informacją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na temat roli czynnika ludzkiego w zdarzeniach kolejowych.
Posiedzenie zaplanowano także na środę i czwartek. Podczas posiedzenia komisji posłowie zajmą się oceną funkcjonowania ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, a także rozpatrzeniem Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zarządzania zielenią miejską.

Ostatnio zmieniany wtorek, 20 marzec 2018 10:29
(0 głosów)