W sprawie projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta autorstwa Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo luris

Ministerstwu Zdrowia i Rzecznikowi Praw Pacjenta został przedłożony do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta autorstwa Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Projekt zakłada przyznanie statusu pacjenta dla płodu i uznanie niezależnych praw do świadczeń zdrowotnych.

Autorzy projektu określają płód „dzieckiem”, „dzieckiem poczętym” i „dzieckiem nienarodzonym”. Uznają płód za pacjenta na etapie prenatalnej fazy rozwoju, odbierając świadczenia z zakresu opieki okołoporodowej.

Nie ma wątpliwości, że jest to kolejna inicjatywa legislacyjna, zmierzająca do całkowitego zakazu aborcji. Ordo Iuris jest autorem ustawy wprowadzającej całkowity zakaz aborcji. Autorom projektu zależy, aby prawnie uregulować zasadę podtrzymania ciąży za wszelką cenę.

Płód należy chronić, można domagać się rekompensaty za szkody mu wyrządzone – i to są obowiązki wynikające z praw reprodukcyjnych kobiet. Nie można natomiast przypisać płodowi prawa do określonych świadczeń, gdyż nie ma on odrębnej podmiotowości prawnej.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska wystosowała w tej sprawie interpelację poselską do Ministra Zdrowia. W interpelacji posłanka zapytała, jakie jest stanowisko Ministra w powyższej sprawie?

W odpowiedzi na interpelację pan Zbigniew Król – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia poinformował, że przygotowanie odpowiedzi wymaga wszechstronnej analizy prawnej. Ponadto, problematyka dotyka bowiem podstawowych zasad prawa cywilnego.

Podsekretarz dodał, że po wypracowaniu stanowiska zostanie ono niezwłocznie przekazane.

#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#aborcja

Ostatnio zmieniany środa, 20 czerwiec 2018 13:42
(0 głosów)