Złożyliśmy 19 projektów ustaw związanych z walką z pandemią. Gdyby rządzący nie wyrzucili ich do kosza i procedowali w określonym czasie dziś bylibyśmy w zupełnie innym położeniu. Lepszym dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Lepszym dla przedsiębiorców. Lepszym dla służby zdrowia.

Kolejny chaotyczny lockdown nie zakończy pandemii, wykończy przedsiębiorców i wykończy gospodarkę. A ogrom pandemii służbę zdrowia. Toniemy w chaosie i bajzlu, które są pokłosiem niekompetencji i nieudolności rządu.
Zamiast przygotowywać się do uderzenia pandemii, rząd popełniał błąd za błędem.
Dziś fakty weryfikują każde zaniechanie, każde nieprzygotowanie i też każde kłamstwo rządu #PIS Solidarnej Polski i Porozumienia Gowina. Najgorsze jest to, że wszyscy poniesiemy tego konsekwencje.
Zrobiłam zestawienie wszystkich propozycji, z krótkim opisem, czego dotyczyły. Wszystkie zostały złożone w Sejmie. Żaden nie był procedowany. Wszystkie wyładowały w koszu. W zestawieniu jest data ich złożenia. Daty są tu bardzo ważne. Bo pokazują zaniechanie. Po nr druku łatwo je znaleźć, gdyby ktoś chciał zajrzeć.
Jesteśmy odpowiedzialną opozycją. Dziś nie pozwolimy, by obarczać nas winą za nieudaczność rządu, który będzie musiał ponieść konsekwencje swojej nieudolności. Niestety my wszyscy będziemy ponosić tego konsekwencje bez względu na barwy polityczne. Bardzo żałuję, że rząd nie skorzystał z naszych podpowiedzi, które były wypracowane z ekspertami, samorządowcami i praktykami.

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW USTAW KOALICJI OBYWATELSKIEJ:
14.02.2020r. (druk 263) – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. – Projekt dotyczy uzupełnienia wykazu chorób, w przypadku których stosuje się obowiązkową hospitalizację oraz kwarantannę o przypadki zachorowań na koronawirusa SARS-Cov-2.
11.03.2020r. (druk 276) – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. – Projekt dotyczy zniesienia ograniczenia wiekowego dzieci przy przyznawaniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonemu rodzicowi/opiekunowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły podstawowej z powodu COVID-19.
20.03.2020r. (druk 278) – Poselski projekt ustawy o pomocy przedsiębiorcom w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. – Projekt ustawy zawiera regulacje mające na celu skutecznie przeciwdziałanie następstwom pandemii koronawirusa w obszarze gospodarki, rozwoju i przedsiębiorczości.
W projekcie przewidziano zwolnienie z obowiązku płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz płacenia zaliczek na podatek dochodowy, przedsiębiorców, którzy nie prowadzą działalności lub odnotowali spadek przychodów w wysokości co najmniej 20% w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r. na skutek oraz w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2.

25.03.2020r. (druk 304) – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. – Dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających przekazanie środków finansowych pochodzacych z UE na program Coronavirus Response Investment Initiative. Projekt ma na celu:
– wsparcie systemu opieki zdrowotnej – przekazane 20 mld zł ze środkówpochodzące z Unii Europejskiej na zakup testów na obecności wirusa SARS -CoV-2, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej dla pracowników ochrony zdrowia oraz zakup sprzętu medycznego w tym wyposażenia stanowisk intensywnej terapii oraz mobilnych punktów badawczych oraz dodatki do wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia.
– umożliwienie wykonywania badań laboratoryjnych u pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem SARS -CoV-2 przez podmioty lecznicze niewpisane do wykazu
– przeciwdziałanie likwidacji miejsc pracy poprzez wprowadzenie specjalnego zasiłku w wysokości minimalnego wynagrodzenia – przedsiębiorca, który ograniczył wykonywanie działalności i odnotował spadek przychodów, na skutek ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS -CoV-2, otrzymuje wsparcie finansowe z ZUS na wypłatę specjalnych zasiłków dla zatrudnionych pracowników oraz osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi.
– zwolnienie pracodawców z obowiązku wypłacania wynagrodzenia przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy
– odroczenie spłaty rat kredytów oraz rat leasingowych w czasie trwania stanu epidemii nie krócej niż do 1 lipca 2020 r.
– umożliwienie pracy zdalnej dla zleceniobiorów i samozatrudnionych wykonujących pracę w siedzibie pracodawcy.

2.04.2020r. (druk 322) – Poselski projekt ustawy o nieprzeprowadzaniu w 2020 r., w związku z ogłoszonym stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2, egzaminu ósmoklasisty. – Projekt dotyczy zniesienia w 2020 r. obowiązku przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w związku z ogłoszonym stanem epidemii.
3.04.2020r. (druk 327) – Poselski projekt o zmianie ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela oraz niektórych innych ustaw. – Projekt zakłada:
– zrównanie części uprawnień przysługujących przedsiębiorcom w czasie trwania stanu epidemii z tymi, które przysługują przedsiębiorcom podczas stanów nadzwyczajnych. Zaproponowane zmiany ułatwiają dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przedsiębiorców, których działalność ucierpiała w wyniku trwającego stanu epidemii.
– podniesienie maksymalnych wysokości udzielanych przez BGK poręczeń lub gwarancji.
– przekazanie przedsiębiorcom objętym całkowitym zakazem prowadzenia działalności środki finansowe na pokrycie kosztów stałych ponoszonych przez przedsiębiorcę oraz wynagrodzeń osób zatrudnianych – umożliwienie szybkiego uwolnienia środków zgromadzonych na kontach VAT i wsparcie tym samym płynności finansowej przedsiębiorców.
– przyznanie dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50 % wynagrodzenia dla pracowników podmiotów leczniczych, w których leczeni są pacjenci zarażeni wirusem SARS-CoV-2,
– obowiązek poddawania testom na obecność wirusa SARS-CoV- 2 personelu podmiotów leczniczych, stacji
sanitarno-epidemiologicznych, aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych oraz ratowników medycznych.

28.04.2020r. (druk 327) – Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. – Dotyczy wprowadzenia obowiązku wykonywania raz w tygodniu testów na obecność wirusa SARS-Cov-2 u osób zatrudnionych w podmiotach medycznych, wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego, pracowników stacji sanitarno- epidemiologicznych, pracowników aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, osób zatrudnionych w domach opieki społecznej, osób zatrudnionych w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku, osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka.
7.05.2020r. (druk) – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. – Dotyczy wprowadzenia kolejnych propozycji wsparcia dla przedsiębiorców ponoszących negatywne skutki wywolane wprowadzonym stanem epidemii oraz ma na celu udoskonalenie istniejących regulacji prawnych m.in.:
– zniesienie odpowiedzialności przedsiębiorców za szkody wyrządzone w związku z działaniami władz publicznych na skutek realizowania działań zwianych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym szczególności za szkody powstałe w wyniku wykonania przez przedsiębiorcę decyzji lub poleceń władzy publicznej.
– zapewnienie przedsiębiorcom środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez władze publiczne związanych z walką z koronawirusem.
– zniesienie zakazu handlu w niedziele.
– przesunięcie terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz częściowe umorzenie opłaty za okres obowiązywania stanu epidemii.
– wprowadzenia zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki zawierane do końca 2020 r., prze przedsiębiorców oraz zwolnienia z PCC w zakresie zmiany umowy spółki poprzez dokapitalizowanie tych spółek (podwyższenie kapitału zakładowego), które są w złej kondycji finansowej z powodu COVID-19.
– odroczenie naliczania i egzekucji kar umownych i sankcyjnego obniżenia wynagrodzenia wykonawców w przypadku wystąpienia problemów z realizacją umów o zamówienia publiczne.
– uelastycznienie zasad i terminów odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, – zwolnienie z opodatkowania wszelkie przychody w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym, które otrzymali przedsiębiorcy na podstawie przepisów ustaw związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
– wydłużenie okresu rozliczania straty za lata 2020 – 2022 np. do 10 lat (obecnie przez 5 kolejnych lat i max 50%) dla wszystkich przedsiębiorców
– wsparcie samorządów poprzez wzrost subwencji ogólnej w celu zrekompensowania spadków dochodów związanych z pandemią COVID-19 oraz zawieszenie wpłat tzw. „Janosikowego” przez samorządy do końca 2023 roku, to duże aglomeracje miejskie obarczone obowiązkiem wpłaty są i będą najbardziej obarczone skutkami pandemii.
– obniżenie stawki VAT z 23 % do 7 % na usługi kosmetyczne.

11.05.2020r. (druk) – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. – Dotyczy rozszerzenia możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców oraz stworzenia podstawy prawnej do wdrożenia głosowania za pomocą Internetu.
12.05.2020r. (senacki druk 114) – Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem. – Projekt zakłąda m.in. umożliwienie powierzenia wykonywania zadań urzędów gminy, starostwa powiatowego, marszałkowskich czy podmiotów prowadzonych lub tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego innym podmiotom, gdy urzędy te staną się niezdolne do wykonywania zadań. Ponadto projekt ustawy zawiera szereg rozwiązań dotyczących finansów jednostek samorządu terytorialnego.
12.05.2020r. (senacki druk 116) – Projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. – Projekt wprowadza m.in.. Dodatki do wynagrodzenia dla osób wykonujących zawód medyczny, także dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych; gwarancja płatnego urlopu wytchnieniowego po odwołaniu stanu epidemii; cotygodniowe testy dla medyków – także w domach pomocy społecznej; możliwość tworzenia Zespołow Wsparcia Lekarzy i Pielęgniarek z osób studiujących na kierunku lekarskim, lekarsko- dentystycznym, pielęgniarskim i połozniczym; utworzenie państwowego funduszu celowego na zakup testów i środków ochrony osobistej.
12.05.2020r. (senacki druk 117) – Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. – Wsparcie organizacji pozarządowych w czasie epidemii.
→ 09.06.2020r. (druk 422) – Poselski projekt ustawy o instrumencie wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych w zakresie realizacji planów wypoczynkowych w latach 2020-2022 w związku z pandemią COVID-19. – Dotyczy wprowadzenia nowego, prorozwojowego instrumentu finansowego – czeku turystycznego o wartości 500 zł brutto na pokrycie kosztów pobytu we wszystkich kategoriach obiektów świadczących usługi noclegowe dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w Polsce i dodatkowo zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób posiadających status ubezpieczonego w KRUS lub ZUS, osób niepełnosprawnych z orzeczeniem, osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne i pobierające zasiłek, emerytów, rencistów oraz współmałżonków osób uprawnionych, a także małoletnich dzieci, młodzieży i studentów do 26 roku życia.
24.07.2020r. (druk 575) – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2. – Dotyczy uchylenia przepisów znoszących odpowiedzialność karną oraz dyscyplinarną funkcjonariuszy publicznych podejmujących działania, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub stanowiące delikt dyscyplinarny, związane ze zwalczaniem skutków COVID-19.
14.09.2020r. (druk) – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. – Dotyczy wydłużenia obowiązywania regulacji na podstawie, których ubezpieczonym oraz funkcjonariuszom przysługiwać będzie w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko do lat 8, dziecko legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z projektem ustawy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie także w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.
12.10.2020r. (senacki druk 232) – Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. – Projekt przewiduje m.in.: obowiązek wypłaty rekompensat (organiczne odszkodowanie) dla zamykanych przez władzę firm, prawo do okresowego zawieszania działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców (zatrudniających od 1 do 9 pracowników) oraz wieszenie na czas epidemii zakazu handlu w niedzielę połączone z obowiązkiem zagwarantowania pracownikom 2. wolnych niedziel na każde cztery tygodnie.
14.10.2020r. (druk 686) – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. – Projekt przywraca jednostkom samorządu terytorialnego możliwość dokonywania zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Dotychczas obowiązujący przepis (wprowadzony ustawą z 2.03.2020) przestał obowiązywać 5.09.2020 r.
19.10.2020r. (druk) – Poselski projekt ustawy o dodatkowym finansowaniu świadczeń zdrowotnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. – Projekt dotyczy przekazania do NFZ w 2020 r., ponad zaplanowany w planie finansowym przychód, skarbowe papiery wartościowe o wartości 2000000 tys. zł z przeznaczeniem prognozowanych w związku z tym przychodów na dofinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczonych w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
19.10.2020r. (druk) – Poselski projekt ustawy o działaniach służących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 oraz o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. – Dotyczy obowiązku zakupu testów wykrywających obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w liczbie wystarczającej do testowania 100 tys. obywateli dziennie; obowiązku zakupu 10 mln szczepionek przeciwko wisusowi grypy, co w znaczący sposób pozwoli ograniczyć zakażenia koronawirusem i umożliwi szybką diagnostykę potencjalnych pacjentów.

Dziś jestem w kontakcie z przedstawicielami różnych branż: kreatywnej, transportowej, turystycznej, targowej, beauty, branż dotkniętych lockdownem. Staramy się ich wspierać, na tyle, ile jest to możliwe w przebijaniu się z informacją do rządu o Ich postulatach, żądając posiedzenia Sejmu. Bo nie jest tak jak mówiła wicepremier Emilewicz, że dla polskich przedsiębiorców pandemia koronawirusa może być szansą. Albo jak twierdzi rząd, że można się przebranżowić. Zdaniem
wiceministra Patkowskiego Polacy – konsumenci podczas kryzysu mają się lepiej niż przed nim. Więc mają więcej pieniędzy, bo dzięki obostrzeniom nie mają jak ich wydawać. Więc problemu nie ma.
Koń by się uśmiał. Tyle tylko, że nie jest mi do śmiechu.

Monika Wielichowska
Poseł na Sejm RP

#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#Sejm #projektyustaw #COVID #koronawirus #koronawirusPolska #zdrowie #gospodarka #przedsiębiorcy #Morawiecki #rząd #lockdown

Udostępnij wpis
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Najnowsze wpisy
Raport z minionego tygodnia

2022-07-25

Raport z minionego tygodnia. Wakacje? Nic z tych rzeczy. Pracujemy nad sprawami, które docierają […]

Raport z minionego tygodnia

2022-07-18

Poniedziałek w regionie. Spotkałam się z mieszkańcami osiedla przy ul. Słonecznej w Szczytnej. Rozmowy […]

Raport z Minionego Tygodnia

2022-07-11

Poniedziałek w biurze i w regionie, czas na sprawy bieżące, które są dla mnie […]