Raport z minionego tygodnia

? Poniedziałek w regionie. Spotkałam się z mieszkańcami osiedla przy ul. Słonecznej w Szczytnej. Rozmowy dotyczyły drastycznych podwyżek ciepła, a także problemów w komunikacji z zarządcą budynków. Osiedle w Szczytnej to także przykład jednej ze wspólnot, które nie mogą skorzystać z rządowej tarczy i niższej taryfy na zakup gazu. Dostawcą ciepła jest zewnętrzna firma, którą obowiązują taryfy biznesowe. Interweniuję w tej sprawie.

? W minionym tygodniu złożyłam interpelacje poselskie w sprawie:

?dostępu do wszystkich zarejestrowanych terapii dla nieletnich pacjentów cierpiących na schizofrenie. Dostęp do wszystkich zarejestrowanych terapii dla nieletnich pacjentów cierpiących na schizofrenie jest istotny ze względu na dalszy rozwój pacjentów i umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania oraz pełnienia ról społecznych. W interpelacji zapytałam Ministra Zdrowia:

1. Czy ministerstwo prowadzi pracę na rzecz uzyskania dostępu do wszystkich zarejestrowanych terapii dla nieletnich pacjentów cierpiących na schizofrenie?

2. Czy ministerstwo analizuje potencjalne potrzeby cierpiących na schizofrenie dostępu do specjalistycznych terapii?

? projektowanej likwidacji połączenia kolejowego PKP INTERCITY TLK KORMORAN z Polanicy-Zdrój do Olsztyna p. Katowice, Warszawę. Interpelacja powstała na prośbę Komitetu Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych z Jeleniej Góry o podjęcie działań w zakresie utrzymania bezpośredniego połączenia kolejowego z Warszawą na Ziemi Kłodzkiej i Magistrali Podsudeckiej. O połączenie przez wiele lat zabiegała regionalna społeczność, połączenie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta położonych na Magistrali Podsudeckiej w/ Paczków, Otmuchów, Nysa, Prudnik/. Likwidacja połączenia jest tym bardziej niezrozumiała w sytuacji, kiedy Ministerstwo Infrastruktury ma ten pociąg w planach na rozkład jazdy 2022/23 natomiast PKP INTERCITY planuje jego likwidację na odcinku Polanica Zdrój – Katowice.Brak jest podstawy aby miasta jak Paczków, Otmuchów, Nysa, Prudnik które po wielu latach przerwy uzyskały bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą utraciły je po likwidacji połączenia kolejowego TLK KORMORAN z Polanicy Zdrój do Olsztyna p. Katowice, Warszawę. Ministra Infrastruktury zapytałam:

1. Jakie są plany dotyczące uruchomienia pociągu łączącego Ziemie Kłodzką i Magistralę Podsudecką z Warszawa w rozkładzie jazdy 2022/23?

2. Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje w przyszłości powrót do koncepcji uruchomienia połączenia kolejowego z Warszawą na wzór planowanego w rozkładzie jazdy 2020/21 pociągu Jelenia Góra – Warszawa Wsch. p. Kłodzko, Nysę?

3. Jaki jest powód ewentualnej likwidacji pociągu TLK KORMORAN na odcinku Polanica Zdrój – Katowice. Czy w razie likwidacji planowane jest zachowanie połączenia ze stolica na bazie innego nowego połączenia?

4. Jakie są zamierzenia Planu Transportowego na czas remontu Warszawskiego Węża Kolejowego do 2026r dla linii kolejowych 137 i 287?

? Czwartek w Regionie z Donaldem Tuskiem. Świdnica, Wałbrzych, Dzierżoniów. Wszędzie spotykamy Polaków, którzy chcą, by Polska była praworządna, wydawanie publicznych środków było transparentne, by ludzie władzy nie wysyłali Polaków do lasu po chrust, nie mówili: trzeba mniej jeść to będzie taniej, albo zagryźcie zęby i bądźcie optymistami. ?Każde ze spotkań z Donald Tusk otwiera ludziom oczy na wiele spraw, które idą w złym kierunku i mogą skończyć się katastrofą. Katastrofą dla Polek i Polaków, bo nie dla rządu bynajmniej.

? Konferencja prasowa w Świdnicyhttps://www.facebook.com/mwielichowska/videos/1079849006280329

? Spotkanie otwarte z mieszkańcami Dzierżoniowahttps://www.facebook.com/mwielichowska/videos/376258131211761

? Otrzymałam odpowiedzi na interpelacje poselskie w sprawie:

?projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT…) w której zapytałam, kiedy rząd zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, na który czekają tysiące mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych?

Karol Rabenda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych poinformował: „Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 7a ustawy o działach administracji rządowej, dział energia obejmuje m.in. sprawy energii, surowców energetycznych i paliw, polityki energetycznej państwa oraz rynków energii. Działem administracji rządowej energia kieruje Minister Klimatu i Środowiska. Zgodnie z przepisem art. 9b ustawy o działach administracji rządowej, dział aktywa państwowe, obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem państwowym, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony jego interesów, co w konsekwencji oznacza,że Minister Aktywów Państwowych reprezentuje Skarb Państwa w wyżej określonym zakresie.Należy zauważyć, że prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, przebiegają zgodnie z zasadami procesu legislacyjnego. Według informacji przedstawionych na stronie internetowej Sejmu RP, prezentującej stan na dzień 4 lipca 2022 r., poselski projekt ustawy został skierowany do I czytania w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Zgodnie z art. 150 ust. 1 Regulaminu Sejmu RP, podmiotem, który odpowiada za kierowanie pracami komisji, w tym za ustalanie terminów i porządków dziennych posiedzeń komisji jest prezydium komisji.Wobec przywołanych powyżej informacji wskazuję, że Minister Aktywów Państwowych nie jest podmiotem właściwym do odpowiedzi na pytanie będące przedmiotem interpelacji.”

?włączenia świadczeń realizowanych przez dzienne domy opieki medycznej do tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT…), w której na pytania: 1. Czy świadczenia realizowane przez dzienne domy opieki medycznej zostaną włączone przez Ministerstwo Zdrowia do tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia?

2. Czy Ministerstwo Zdrowia dostrzega konieczność wsparcia dalszej działalności powstałych dziennych domów opieki medycznej, szczególnie wobec zjawiska starzejącego się społeczeństwa w naszym kraju? Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział: „Informuję, iż mając na uwadze potrzebę odpowiedzi na wezwania demograficzne, jakie zachodzą w polskim społeczeństwie oraz wypracowania świadczenia, które byłoby komplementarne wobec świadczeń z zakresu opieki długoterminowej, Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace analityczne dotyczące włączenia do świadczeń gwarantowanych, finansowanych ze środków publicznych dziennych domów opieki medycznej, analizowane są projekty całościowego rozwiązania projektu świadczenia, kryteria wejścia, zakres udzielanych świadczeń.”

?realizacji programu Dostępność Plus (https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT…). Możliwość pozyskiwania funduszy zarówno ze środków europejskich, jak i krajowych umożliwia znaczne polepszenie warunków i jakości życia. Jednym z narzędzi jest program Dostępność Plus, którego realizacją zajmuje się Rada Ministrów.To od zaangażowania poszczególnych resortów Rady Ministrów zależy efektywność m.in. akcji informacyjnych na temat aktualnych możliwości wykorzystania dostępnych środków finansowych.Biorąc pod uwagę fakt, że wobec stale rosnących potrzeb w obszarach takich, jak architektura, cyfryzacja, transport czy służba zdrowia możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych jest nieoceniona.

1. Jakie kampanie informacyjne prowadzone są przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie możliwości pozyskiwania środków finansowych?2. Z jakich form wsparcia w ramach programu Dostępność Plus oraz w jakiej wysokości skorzystały zainteresowane strony?

Małgorzata Jarosińska-Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowała: Odpowiadając na pytania zadanie w interpelacji, należy przede wszystkim podkreślić fakt, że ministerstwo odpowiada m.in. za podnoszenie świadomości na rzecz szeroko rozumianej dostępności. Prowadzone są zatem działania promocyjne i informacyjne odnośnie dostępności i o samym Programie Dostępność Plus.Do tej pory ta tematyka była promowana m.in. w: telewizji i radiu, artykułach na portalach internetowych i prasie, mediach społecznościowych (w tym w dedykowanym profilu Dostępność Plus na FB), publikacjach ministerialnych i kwartalniku eFEkty; współpracy z partnerami: a) newsletter Związku Przedsiębiorców i Pracodawców b) biuletynie Narodowego Instytutu Samorządowego. Został zorganizowany też:�· konkurs dla partnerów społecznych i partnerów gospodarczych – na projekty informujące i promujące Fundusze Europejskie dla dostępności 2 konkursy dla młodzieży szkolnej – mające na celu promowanie i informowanie o dostępności i edukację o Programie Dostępność Plus: a) uDOSTĘPniacze dla młodzieży ze szkół podstawowych b) uDOSTĘPniacze 2.0 dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych O możliwościach otrzymania środków finansowych ministerstwo informuje również poprzez stronę internetową Programu www.dostepnoscplus.gov.pl oraz kanały w mediach społecznościowych – profil na Facebooku Dostępność Plus i FE.

Kluczowym efektem realizacji Programu są dwie ustawy poświęcone dostępności, wprowadzone w 2019 r. Są to: ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – regulująca obowiązki głównie instytucji publicznych w zakresie dostępności cyfrowej oraz horyzontalna ustawa z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej: ustawa), zobowiązująca podmioty publiczne do zapewniania dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, ale także tworząca narzędzia do poprawy dostępności poza sektorem publicznym. Działania związane z wdrażaniem ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, pozostające w gestii MFiPR są intensywnie realizowane od września 2019 r. W ich efekcie w 2019 r. wszystkie podmioty publiczne w Polsce zostały zobowiązane do zapewniania minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej co wynika z art. 6 ustawy i stanowi przełom w zakresie zapewniania dostępności w Polsce. Prawo do dostępności zostało dodatkowo wzmocnione przepisami dotyczącymi postępowania skargowego. Dzięki niemu obywatele ze szczególnymi potrzebami mogą składać wnioski o zapewnienie dostępności do podmiotów, które nie realizują wymagań ustawy, a jeśli nie zostaną one wykonane mogą wnieść na taki podmiot skargę do Prezesa PFRON.

Istotnym instrumentem wspierającym poprawę dostępności jest powołany ustawą Fundusz Dostępności (dalej FD), który pozwala na dofinansowanie instalacji wind i innych usprawnień w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Do połowy czerwca 2022 r. złożono 164 wnioski o udzielenie pożyczki na łączną kwotę 128,15 mln zł oraz zawarto 120 umów na łączną kwotę 66 mln zł, poprawiając komfort mieszkańców kilku osiedli mieszkalnych (m.in. z Warszawy, Radomia, Starachowic, Konina, Kalisza, Bielska – Białej) oraz klientów wielu urzędów (m.in. Urzędu Miasta Biłgoraj, jednostek organizacyjnych powiatu Krasnystaw, Świecie czy gminy Dobrzeń, Nowa Sarzyna). Finansowanie pożyczkowe z FD może być połączone z dotacją ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pochodzących z programu Rady Nadzorczej PFRON pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III”. Dzięki niej koszt realizacji inwestycji poprawiającej dostępność może zostać obniżony. Środki w ramach tego instrumentu wynoszą ok. 50 mln zł. W 2021 r. wypłacono 1,38 mln zł na finansowanie wniosków poprawiających dostępność do 27 wielorodzinnych budynków mieszkalnych.Innym rozwiązaniem ustawowym wspierającym dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami jest funkcja koordynatora ds. dostępności. Dzięki przepisom ustawy wyznaczono osoby do pełnienia tej funkcji w ok. 2,3 tys. podmiotach publicznych.

Poza opisanymi powyżej działaniami wsparcie Programu to przede wszystkim szereg inwestycji realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym. Są one ukierunkowane m.in. na likwidację barier w środowisku fizycznym, zmianę świadomości i postaw wobec osób ze szczególnymi potrzebami, budowę kompetencji kadr, które mają zajmować się dostępnością lub obsługą osób ze szczególnymi potrzebami.Obecnie trwają kluczowe projekty wdrażające Program, które są ukierunkowane na likwidację barier i poprawę dostępności w: 630 urzędach samorządowych, 200 szkołach podstawowych, 200 uczelniach, 250 przychodniach i 50 szpitalach, 100 instytucjach kultury, 29 miastach wybranych jako miejsca rozwoju lokalnego, kilkudziesięciu sądach powszechnych, 15 parkach narodowych i krajobrazowych.Dla ww. opisanych typów miejsc tworzone są modelowe rozwiązania, które mogą być następnie powielane przez samorządy odpowiedzialne za funkcjonowanie danego typu podmiotów. Dzięki temu ponad 1100 miejsc stanie się dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach, a kolejne będą mogły inwestować środki rozwojowe w przyszłości z uwzględnianiem potrzeb dostępności.

Program Dostępność Plus pociąga za sobą także inwestycje w transporcie publicznym polegające m.in. na wymianie taboru na w pełni dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami (zakupiono m.in. ok. 500 nowych, dostępnych autobusów i tramwajów, ponad 120 zmodernizowanych wagonów przystosowanych do przewozu OzN w tym 60 nowoczesnych wagonów COMBO). Dzięki programowi zmodernizowane zostanie także blisko 200 dworców kolejowych (ok. 50 inwestycji już jest zakończonych, a 60 w trakcie modernizacji) – z uwzględnieniem rozwiązań służących poprawie obsługi pasażerów o ograniczonej mobilności (windy, podjazdy, ścieżki prowadzące, lepsze oznaczenia, obsługa osób niedosłyszących, nowe tablice informacyjne itp.).

Dodatkowo w ok. 150 samorządach w Polsce finansowane są usługi indywidualnego transportu „od drzwi do drzwi”, które pozwalają na przewożenie osób starszych i niepełnosprawnych specjalnie dostosowanymi busami do lekarza, na zakupy, czy na spotkanie. Zrealizowano także szereg projektów szkoleniowych, skierowanych do urzędników, architektów, pracowników transportu kolejowego i autobusowego, a także do przedsiębiorców. Łącznie przeszkolono już ponad 5 tys. osób. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie usług publicznych stają się bardziej świadome i rozumiejąc te potrzeby są w stanie lepiej na nie odpowiadać.W Programie podejmowane są także działania ukierunkowane na wzrost zainteresowania tworzeniem dóbr i usług odpowiadających na potrzeby seniorów, czy osób z niepełnosprawnościami. Dotychczas zrealizowano 9 różnych konkursów / programów o łącznej wartości 352 mln zł dedykowanych przedsiębiorcom, na prace badawczo-rozwojowe i wdrożenie do produkcji produktów, urządzeń, przedmiotów i usług zaprojektowanych z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami. W ich efekcie zostanie opracowanych kilkaset innowacyjnych pomysłów i produktów służących seniorom i osobom niepełnosprawnym. Niektóre z nich mają lokalny charakter i stanowią rozwiązanie konkretnego problemu, konkretnej społeczności – inne zaś mają szansę na opatentowanie i komercjalizację jako innowacje (np. fotelo-wózek, elektryczne pojazdy czterokołowe do rekreacji, meble kuchenne dla seniorów).

? Ścinawka Górna/ Nowa Ruda. Festiwal Góry Literatury. O wolności słowa. Rozmowa z Adamem Bodnarem, Michałem Rusinkiem i Jakubem Żulczykiem w rozmowie z Irkiem Grinem. I Olga TOKARCZUK o Empuzjonie w rozmowie z Jerzym Sosnowskim. A wszystko to w wyjątkowym miejscu: Zamek Sarny w Ścinawce Górnej i w wyjątkowym towarzystwie.

Pracuję dla Was

Monika Wielichowska

Poseł na Sejm RP

Udostępnij wpis
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Najnowsze wpisy
Widzimy się 4 czerwca

2023-06-01

To co PIS zrobił jest destrukcyjne dla demokracji i długo będziemy odpracowywać naszą pozycję […]

Niespełnione obietnice

2023-05-31

KPRM. Niespełnione obietnice Morawieckiego. Czas rozpocząć ich rozliczanie.

Lex Tusk

2023-05-30

Nie tylko prawnicze autorytety, jakim bez wątpienia jest profesor Strzembosz, także Departament Stanu USA […]